Tell us what you want : Tel. 02-909-8040, 083-898-8885 : info@digiday.co.th

New Media | e-Learning | Software Development Solution

digiday มีทีมงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสมกับการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างสอดคล้องและลงตัว เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เรามีประสบการณ์ในด้านการวางแผนและดำเนินการให้คำปรึกษา รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติจริง เราดำเนินงานธุรกิจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนความ ต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (IT Service Management)


digiday แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ New Media, e-Learning และ Software Development Solutions เพื่อรองรับและสนับสนุนกลยุทธ์ในทางธุรกิจของลูกค้า ทุกรูปแบบ

 

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า บริษัท KP Print เพื่อ ควบคุมสต็อกสินค้า ประเภทสินค้า รายการ จำนวน มูลค่าของสินค้า และรายงานต่างๆ เป็นต้น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยระบบ Digiday LO System ช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบุคคลากร

 
2013.08.30
YouTube Clips Gallery

YouTube Clips Gallery เพื่อแสดงรายการสื่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่

2013.05.19
Interactive Learning

ระบบการเรียนรู้แบบมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและความสนุกในการใช้งานมากขึ้น

 

(02)-909-8040, (083)-898-8885